Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Tin tức mới cập nhật

Cao đẳng sư phạm vĩnh phúc thông báo tuyển sinh năm 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số          / ĐA-CĐVP                                 Vĩnh Phúc, ngày      tháng 04  năm 2016

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 
CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY  TỪ NĂM 2016

 
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý.
- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 và Thông tư số 03/2016/TT-BGD-ĐT ngày 14/03/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Công văn số 6706/BGDĐT-KHTC ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;
- Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLG ngày 15/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;
- Căn cứ Công văn số 582/BGDĐT-KTKĐCLG ngày 17/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp thông tin để xây dựng phần mềm quản lý thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH,CĐ hệ chính quy năm 2016;
- Căn cứ vào chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Căn cứ vào tình hình tuyển sinh các năm từ 2011 đến 2015 của nhà trường.
2. Mục đích: 
- Đảm bảo chất lượng, phù hợp với ngành đào tạo, thực tế địa phương.
- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo
- Đáp ứng được nhu cầu học tập của người học, nhu cầu về nguồn nhân lực của tỉnh và vùng lân cận.
- Thực hiện đổi mới phương thức tuyển sinh theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
            - Giảm chi phí, áp lực cho thí sinh, cho xã hội
3. Nguyên tắc: 
- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện đúng các Thông tư, Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh.
- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.
II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH
1. Đối tượng tuyển sinh: Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Phương thức tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
2.1. Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016 (50% chỉ tiêu tuyển sinh )
a. Phương thức
Xét tuyển; xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Tiêu chí xét tuyển:
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT. Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2015 trở về trước, điểm xét tuyển là điểm thi 3 môn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì.
- Tiêu chí 2: Tổng điểm thi 3 môn của Kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì theo các ngành được quy định cụ thể tại Bảng 1:
2.2. Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (50% chỉ tiêu tuyển sinh ).
a. Phương thức
- Xét tuyển dựa vào Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo các ngành của nhà trường được quy định tại Bảng 1.
- Các thí sinh dự tuyển vào các ngành năng khiếu phải dự thi theo lịch của nhà trường.
 b. Tiêu chí xét tuyển:
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2:
+ Đối với các ngành sư phạm: Tổng Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo các ngành từ 18.0 điểm trở lên, không có môn dưới 5.5. Hạnh kiểm từ Khá trở lên.
+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo các ngành từ 16.5 điểm trở lên, không có môn dưới 5.5. Hạnh kiểm từ Khá trở lên.
 
Bảng 1: Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển năm 2016
 
 
Tên trường/ Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Dự kiến
chỉ tiêu
 
Vùng tuyển
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Trường Cao đẳng  Vĩnh Phúc
 
C16     900  
Hệ cao đẳng sư phạm   800  
Ngành SP Toán
(Chương trình Toán-Tin)
  C140209 Toán, Lý, Hóa 65  
* Vùng tuyển sinh:
 
-500 chỉ tiêu các ngành sư phạm tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Phúc.
 
300 chỉ tiêucác ngành sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
 
 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Ngành SP Hóa
(Chương trình Khoa học tự nhiên)
  C140212 Toán, Lý, Hóa 70
Toán, Hóa, Sinh
Ngành SP Địa lí
(Chương trình Khoa học xã hội)
  C140219 Văn, Sử, Địa 70
Toán, Văn, Tiếng Anh.
Ngành SP Lịch sử
(Chương trình Sử-GDCD)
  C140218 Văn, Sử, Địa 45
Văn, Sử, Tiếng Anh
Ngành SP Tiếng Anh   C140231 Toán,Văn, Tiếng Anh (Hệ số 2) 70
Ngành Giáo dục Tiểu học   C140202 Toán, Văn, Tiếng Anh. 200
Văn, Sử, Địa
Ngành Giáo dục Mầm non   C140201 Toán, Văn, Năng khiếu (Hát, Đọc Kể diễn cảm) 200
Ngành GDTC
(Chương trình GDTC-CTĐ)
  C140206 Toán, Văn, Năng khiếu TDTT 40
Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT
Ngành SP Mỹ thuật
( Chương trình Mỹ thuật-âm nhạc)
  C140222 Văn, Năng khiếu Mỹ thuật (Vẽ hình họa, vẽ trang trí) 40
Toán, Năng khiếu Mỹ thuật (Vẽ hình họa, vẽ trang trí)
Hệ cao đẳng ngoài sư phạm       100
Ngành Công nghệ thiết bị trường học   C510504 Toán, Lý, Hóa 50 Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Tiếng Anh.
NgànhTiếng Anh   C220201 Toán,Văn, Tiếng Anh (Hệ số 2) 50
 
* Các ngành: Giáo dục thể chất, Mỹ thuật,  Mầm non xét tuyển và thi năng khiếu.
* Ngành Giáo dục thể chất, Mỹ thuật điểm thi năng khiếu tính hệ số 2.
Ghi chú: Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển từ 2017 sẽ được đăng tải trên website của nhà trường.
3. Tổ chức tuyển sinh
3.1. Hồ sơ xét tuyển
Túi hồ sơ bao gồm:
-  Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải Phiếu tại www.caodangvinhphuc.edu.vn).
Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2016
- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2016 (bản photo công chứng).
- Học bạ THPT (bản photo công chứng).
- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
- Các giấy tờ ưu tiên (bản photo công chứng) (nếu có)
3.2. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ
* Hình thức:
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
- Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
* Địa điểm nộp hồ sơ:
P404 Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện Thoại : 0942.449.002 - 0966.38.33.99

Website : http://xettuyentructuyen.edu.vn/
3.3. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả
* Đợt 1:
            - Nhận hồ sơ: từ ngày 04/07/2016 đến 05/8/2016.
            - Xét tuyển, thi năng khiếu: từ ngày 08/8/2016 đến 12/8/2016.
            - Công bố kết quả trúng tuyển: từ 16/08/2016
   - Nhập học: 24/08/2016.
* Đợt 2:
            - Nhận hồ sơ: từ ngày 17/8/2016 đến 09/9/2016.
            - Xét tuyển, thi năng khiếu: từ ngày 12/09/2016 đến 16/09/2016.
   - Công bố kết quả trúng tuyển: từ 20/09/2016
   - Nhập học: 28/09/2016
* Đợt 3:
            - Nhận hồ sơ: từ ngày 21/09/2016 đến 28/10/2016.
            - Xét tuyển, thi năng khiếu: từ ngày 01/11/2016 đến 04/11/2016.
            - Công bố kết quả trúng tuyển: 08/11/2016
   - Nhập học: 16/11/2016
Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển: buổi sáng 8h - 11h, buổi chiều 14h - 17h vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ.
* Lịch thi các môn năng khiếu các ngành Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Mầm non: 
* Đợt 1: Từ ngày 08/8/2016 đến 12/8/2016.
* Đợt 2: Từ ngày 12/09/2016 đến 16/09/2016.
Đợt 3: Từ ngày 01/11/2016 đến 04/11/2016.
3.4. Lệ phí xét tuyển: Thu lệ phí theo quy định hiện hành.
3.5. Nguyên tắc xét tuyển
            Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn theo ngành dự tuyển đạt ngưỡng quy định tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.
3.6. Chính sách ưu tiên
Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.7. Quy chế tuyển sinh: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết các khiếu nại, tố cáo: Thực hiện theo các quy định về thanh tra các kỳ thi theo các văn bản hiện hành.
3.9. Chế độ thông tin, báo cáo và các nội dung khác: Thực hiện theo các quy định hiện hành của quy chế tuyển sinh.

Cao đẳng Y - Dược ASEAN
Cao đẳng Công thương Việt nam
Cao đẳng Công nghệ và thương Mại Hà Nội

[Quay lại]
Các tin liên quan

Cao đẳng Y Dược ASEAN Thông báo Tuyển sinh 2018
Cao đẳng Công thương Việt Nam Tuyển sinh năm 2018
Cao đẳng Y Dược Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2017
Xét Tuyển học bạ Cao đẳng Y Dược ASEAN năm 2017
Cao đẳng sư phạm Vĩnh phúc thông báo tuyển sinh năm 2015
Trường cao đẳng phát thanh truyền hình I tuyển sinh năm 2015
Cao đẳng sư phạm vĩnh phúc thông báo tuyển sinh năm 2015
Cao đẳng sư phạm hải dương thông báo tuyển sinh năm 2016
Hỗ trợ trực tuyến
Ban tuyển sinh
0966.38.33.99
 
Liên hệ quảng cáo
 
xét tuyển học bạ đại học chính quy năm 2015
Liên thông đại học
tuyển sinh liên thông ngành y dược
Văn Bằng 2 sư phạm mầm non
xét tuyển ngành y dược
Luyện viết chữ đẹp